Privacy verklaring

Energie van Hollandsche Bodem BV verzamelt van haar cliënten persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de aangeboden diensten. Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij de plicht om u te informeren over de verwerking van deze gegevens. In deze privacy verklaring geven wij onder meer aan wat uw rechten zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Verstrekking van de gegevens aan derden zal alleen plaatsvinden indien u daarvoor expliciet toestemming geeft, dit voor de dienstbetrekking noodzakelijk is, of indien wij op grond van de wet hiertoe verplicht zijn.

Identiteit van de onderneming

Energie van Hollandsche Bodem BV ontwikkelt duurzame energieprojecten in Nederland op daken, grond en/of water. Energie van Hollandsche Bodem BV ontwikkelt tevens duurzame oplossingen voor aanleg van installaties, opslag van duurzame energie en het beheer van duurzame energieprojecten. Energie van Hollandsche Bodem BV neemt deel in het bestuur van energie coöperaties voor de lokale opwek van zonne-energie.

Contactgegevens

Energie van Hollandsche Bodem B.V.

Industrieweg Oost 13 A

6662 NE Elst (Gld)

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Energie van Hollandsche Bodem BV verzamelt persoonsgegevens van (potentiële) leden (van de duurzame energiecoöperaties), potentiele klanten en websitebezoekers.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

De persoonsgegevens die u via het contactformulier kunt doorgeven zijn uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en de eventuele persoonsgegevens die naar voren komen bij het invullen van uw vraag of opmerking. De gegevens die Energie van Hollandsche Bodem BV verzamelt ter uitvoering van onze diensten zijn:

 • Naam, adres, woongegevens
 • Identificatiegegevens (ID-kaart, paspoort)
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Geslacht
 • EAN aansluiting

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Indien u gegevens invult via het contactformulier op de website van Energie van Hollandsche Bodem BV dan worden deze persoonsgegevens gebruikt om telefonisch of per mail contact met u op te nemen. Voor klanten van Energie van Hollandsche Bodem BV gelden de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Afhandeling van de overeenkomst
 • Communicatie
 • Betaalverkeer

 Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden tenzij hiervoor vooraf goedkeuring is gegeven.

 Op basis van welke grondslagen bewaren wij uw persoonsgegevens?

Doorgaans zal als grondslag aangemerkt worden het uitvoeren van de overeenkomst van dienstverlening die Energie van Hollandsche Bodem BV met haar (potentiële) cliënten is overeengekomen. Verder kan het opslaan van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting of op de door u gegeven toestemming.

 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Energie van Hollandsche Bodem BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is ter uitvoering van onze diensten. Energie van Hollandsche Bodem BV is overigens gehouden aan de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) zoals opgenomen in de Algemene Wet Rijksbelastingen.

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt worden niet verspreid aan derden.

Voor het uitoefenen van onze dienstverlening kunnen wij genoodzaakt zijn, al dan niet op grond van de wet, om persoonsgegevens van klanten (van de coöperaties) met derden te delen. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • De Nederlandse Belastingdienst en andere overheidsorganen.
 • Energiebedrijven
 • Een notaris of advocaat met wie wij (in overleg met u) samenwerken
 • IT-dienstverleners
 • Banken
 • Accountants

Gebruikt Energie van Hollandsche bodem cookies of vergelijkbare technieken?

Energie van Hollandsche gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens?

Uw rechten op grond van de AVG zijn:

 • Het (kosteloos) inzien van en toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Mogelijkheid tot rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens te doen verwijderen (right to be forgotten), indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Het recht om een inbreuk te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens: het intrekken van deze toestemming
 • Het recht van gegevensoverdraagbaarheid

Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@evhb.nl.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van professionele IT-dienstverleners om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er sprake is van een beveiligingsprobleem dan kunt u dit laten weten via ons mailadres: info@evhb.nl.

Wijzigen privacyverklaring

 Energie van Hollandsche Bodem BV is te allen tijde bevoegd om de privacyverklaring te wijzigen. De laatste wijzing heeft plaatsgevonden op 29 mei 2018.